आजन्तपुल्लिङ्ग

(Masculine nouns ending with vowels)

रामः

पुमान् एकः द्वौ बहवः
प्रथमा रामः रामौ रामाः
सम्बोधनम् राम रामौ रामाः
द्वितीया रामम् रामौ रामान्
तृतीया रामेण रामाभ्याम् रामैः
चतुर्थी रामाय रामाभ्याम् रामेभ्यः
पञ्चमी रामात् रामाभ्याम् रामेभ्यः
षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम्
सप्तमी रामे रामयोः रामेषु

 

 

हरिः

पुमान् एकः द्वौ बहवः
प्रथमा हरिः हरी हरयः
सम्बोधनम् हरे हरी हरयः
द्वितीया हरिम् हरी हरीन्
तृतीया हरिणा हरिभ्याम् हरिभिः
चतुर्थी हरये हरिभ्याम् हरिभ्यः
पञ्चमी हरेः हरिभ्याम् हरिभ्यः
षष्ठी हरेः हर्योः हरीणाम्
सप्तमी हरौ हर्योः हरिषु

 

 

गुरुः

पुमान् एकः द्वौ बहवः
प्रथमा गुरुः गुरू गुरवः
सम्बोधनम् गुरो गुरू गुरवः
द्वितीया गुरुम् गुरू गुरून्
तृतीया गुरुणा गुरुभ्याम् गुरुभिः
चतुर्थी गुरवे गुरुभ्याम् गुरुभ्यः
पञ्चमी गुरोः गुरुभ्याम् गुरुभ्यः
षष्ठी गुरोः गुर्वोः गुरूणाम्
सप्तमी गुरौ गुर्वोः गुरुषु

 

 

 पितृ

पुमान् एकः द्वौ बहवः
प्रथमा पिता पितरौ पितरः
सम्बोधनम् पितः पितरौ पितरः
द्वितीया पितरम् पितरौ पितॄन् | पितरः
तृतीया पित्रा पितृभ्याम् पितृभिः
चतुर्थी पित्रे पितृभ्याम् पितृभ्यः
पञ्चमी पितुः पितृभ्याम् पितृभ्यः
षष्ठी पितुः पित्रोः पितॄणाम्
सप्तमी पितरि पित्रोः पितृषु