Daily Meeting, 8:30 pm

At the Prabhuji Ashram- Sadhana Hall

Please arrive at 8:15